Charakterystyka działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie w perspektywie lat 2016-2018. 

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. 

Cel ten będzie realizowany poprzez:

  1. wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie;
  2. poszerzenie dyskusji i wiedzy w środowiskach lokalnych o procesach i wydarzeniach międzynarodowych istotnych z punktu widzenia polskiej racji stanu;
  3. animowanie dyskusji o polskiej polityce europejskiej oraz jej różnych koncepcjach, także w ujęciu historycznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii solidarności europejskiej oraz bezpieczeństwa wszystkich członków UE;
  4. opracowanie własnych oryginalnych koncepcji kształtowania porządku międzynarodowego, uwzględniającą specyfikę lokalną i regionalną;
  5. rozwój kontaktów oraz współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi. 

Od 1 lipca 2016 r. RODM w Krakowie prowadzony jest przez Ośrodek Myśli Politycznej.

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Referat ds. rozwoju sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

***

 

Ośrodek Myśli Politycznej zajmuje się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych.

Jest również miejscem publicznej debaty o polityce polskiej. Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Corocznie organizujemy kilka konferencji naukowych oraz cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich. Wydajemy serie książkowe: „Biblioteka Myśli Politycznej”, „Polskie Tradycje Intelektualne”, „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”, „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”, „Studia i Analizy”, „Z Archiwów II Wojny Światowej”, „Tradycja i Kultura”, „Klasyka Myśli Filozoficznej” i „Kanon Współczesnej Filozofii”. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, prosimy zatem o rozważenie wsparcia nas 1 % podatku i darowiznami, które przeznaczamy na działalność statutową.

OMP w Internecie:

www.omp.org.pl | www.polskietradycje.pl | www.usa-ue.pl | www.krakowskietradycje.pl

www.sporyokapitalizm.pl | www.youtube.com/osrodekmysli | www.twitter.com/OMPkrakow 

www.omp.org.pl/blog | www.facebook.com/OMPkrakow | www.omp.wedrowkiwloskie.pl