Do 14 września trwa nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania dokumentów w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną ADK 2019 „A”.

Nowy termin składania dokumentów to 14 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Jednocześnie informujemy, że terminy poszczególnych etapów konkursu oraz pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o konkursie ADK 2019 „A” nie ulegają zmianie.

 

Początek konkursu: 9 października 2018

 

Główne obowiązki aplikanta:

 1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej

 2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej

 3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej

 4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych

  przewidzianych przez kierownika aplikacji

 5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. obywatelstwo polskie

 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne

 3. znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej (C1)

 4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z doklejoną w nim kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

 2. życiorys (zgodnie ze wzorem)

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,

  w tym kopia odpisu dyplomu (część A)

 4. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępnąna <https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach>

 5. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.

 

Etapy konkursu:

 1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunkówpolskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historyczneji kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki

 2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowaniei rozwiązywanie problemów)

 3. Sprawdzian znajomości dwóch języków obcych

 4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji oraz współpracy z innymi, odporności na stres)

 5. Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddanibadaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

UWAGA:

 • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

 • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną

 • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadaniewykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiegodokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu, przedprzystąpieniem do niego

 • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej. Przedstawione certyfikaty językowe nie zwalniają z obowiązku udziału w trzecim etapie konkursu.

 

Harmonogramu konkursu

Udział w konkursie wymaga osobistego uczestnictwa w każdym z jego etapów, które będą odbywały się w Warszawie, w następujących terminach:

 1. Sprawdziany wiedzy ogólnej oraz umiejętności analitycznych – 9 października 2018

 2. Sprawdzian znajomości języków obcych – 16-17 października (część pisemna) oraz7-9 listopada 2018 (część ustna)

 3. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej oraz badania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego – 14-22 listopada 2018

 4. Rozmowy kwalifikacyjne – 27-30 listopada 2018

Terminy mogą ulec zmianie decyzją Komisji konkursowej w sytuacjach uzasadnionych interesem służby zagranicznej.

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2019 „A”:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem osób posiadających wykształcenie o profilu prawniczym, ekonomicznym lub zarządczym oraz doświadczenie zawodowe w ww. obszarach, jak również osób posiadających znajomość rzadkich języków obcych zgodnych z potrzebami służby zagranicznej.

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 3.747 zł brutto.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiskazgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Dyrektor GeneralnySłużby Zagranicznej.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać w terminiedo 31 sierpnia 2018 r. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ. Dokumenty które wpłyną po ww. dacie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniuustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe zostaną uznane za dostarczone w terminiepod warunkiem jednoczesnego przesłania zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty należy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Akademia Dyplomatyczna MSZ

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2019 „A”


W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 5238766 i 5238438.