Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ustanowiło 3 główne priorytety polityki zagranicznej na 2018 rok związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości.

1. Polska wiarygodnym sojusznikiem i partnerem, w szczególności:

• promowanie wizerunku Polski jako wiarygodnego i wypełniającego zobowiązania sojusznicze członka ONZ, NATO, Unii Europejskiej i lidera Europy Środkowej, działającego na rzecz współpracy i bezpieczeństwa w regionie, Europie i na świecie;

• promowanie innowacyjności i kreatywności polskiej gospodarki oraz wkładu polskiej nauki w rozwój nauki światowej oraz osiągnięć polskich naukowców za granicą;

• eksponowanie wkładu i myśli Jana Pawła II w budowę ładu współczesnej Europy w związku z 40. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

2. Tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa w kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności:

• podkreślanie wkładu historycznego Polski w rozwój kultury i tożsamości europejskiej poprzez wzmocnienie narracji o wartościach wyróżniających polską tożsamość narodową (imperatyw wolności, poszanowanie godności człowieka i jego praw, solidarność);

• promowanie tradycji demokratycznych i parlamentarnych i związanego z tym dziedzictwa;

• przypominanie i nawiązywanie do fenomenu i osiągnięć polskiego ruchu społecznego „Solidarność";

• promowanie chrześcijańskiego dziedzictwa Państwa Polskiego opartego na tradycji wielokulturowości, tolerancji oraz praw politycznych (tradycja I Rzeczypospolitej oraz 250. rocznica zawiązania konfederacji barskiej);

• promowanie postaci historycznych w kontekście zgłoszonych przez Sejm i Senat upamiętnień (rok 2018 - Rokiem Ireny Sendlerowej oraz Rokiem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka) oraz rocznic przypadających w 2018 r. (m.in. 450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki, patrona Polski, a także 70. rocznica zamordowania przez UB Rotmistrza Witolda Pileckiego).

3. Polska liderem wspólnych projektów regionalnych, w szczególności:

• umacnianie polskiej pozycji w Unii Europejskiej i na świecie poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji wspólnych inicjatyw regionalnych, np. w ramach inicjatywy państw Trójmorza, Państw Morza Bałtyckiego, Partnerstwa Wschodniego, Grupy Wyszehradzkiej czy w formacie 16+1 (Chiny + Europa Środkowo-Wschodnia);

• prowadzenie dialogu historycznego oraz budowanie porozumień i trwałych relacji regionalnych z parterami z europejskiego sąsiedztwa, jak również spoza Europy.