W piątek 26 października o godz. 16:00 zapraszamy na konferencję "Prawa człowieka: gdzie kończy się prawo, a zaczyna polityka (i vice versa)?".

 

Konferencja z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

26 października 2018

16:00

Hotel Grand Ascot, ul. Szujskiego 4, sala Copernicus

 

Panel I

16:00

Prawa człowieka a praktyka polityczna i dylematy prawne

• prof. Ireneusz Kamiński (Instytut Nauk Prawnych PAN)

• prof. Csaba Törő (Uniwersytet Karoli Gaspar w Budapeszcie)

• Ľubomír Majerčík (Departament Analiz Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej)

Moderacja: dr Agnieszka Czubik  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Zagadnienia:

- Dyskusje o Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – wymiar prawny i polityczny

- Prawa człowieka w praktyce polityki zagranicznej państw Europy Środkowej

- Prawa człowieka w prawodawstwie (konstytucjach) państw Europy Środkowej

- Propagowanie przestrzegania praw człowieka w agendzie politycznej państw członkowskich Rady Europy w stosunku do państw i innych podmiotów politycznych spoza RE (warstwa postulatywna i realizacja: ograniczenia związane z realizowaniem interesów politycznych i gospodarczych)

- Praktyczne rozwiązywanie konfliktów wynikających z różnych sposobów definiowania praw człowieka: gdzie kończy się prawo, a zaczyna polityka

 

Panel II

17:45

Prawa człowieka – wymiar ideowy i ideologiczny

• prof. Andrzej Bryk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

• dr hab. Rafał Prostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Moderacja: dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

 

Zagadnienia:

- Prawa człowieka – uniwersalne czy partykularne? Filozoficzne czy polityczne? A może tylko prawne?

- Prawa człowieka a różne tradycje narodowe w Europie

- Ewolucja definiowania praw człowieka: główne obecne punkty sporne

- Jak przekuć ideę praw człowieka na przepis prawa – dylematy filozofów politycznych i filozofów prawa

- Czy Machiavelli poparłby Europejski Trybunał Praw Człowieka i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?

- Prawa człowieka a idea silnego państwa i skuteczności w polityce

 

Wydarzenie przygotowane w ramach projektu

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie z języka polskiego na angielski (i odwrotnie).

 

* * *

 

Regional Centre for International Debate in Cracow and Centre of Political Thought invite to the conference:

 

Human rights: where does the law end and policy begin (and vice versa)?

 

Conference organized on the occasion of the 25th anniversary of Poland's accession to the European Convention on Human Rights.

 

October 26, 2018, 4 PM

Grand Ascot Hotel, 4 Józef Szujski street, Copernicus room

 

Panel I

16:00

Human rights versus political practice and legal dilemmas

• prof. Ireneusz Kamiński (Institute of Legal Sciences PAN)

• prof. Csaba Törő (Karol Gaspar University in Budapest)

• Ľubomír Majerčík (Analytics Department at the Constitutional Court of the Czech Republic)

Moderation: dr Agnieszka Czubik (Jagiellonian University in Krakow)

 

Issues to discuss:

- Discussions about the European Cour of Human Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - the legal and political dimension

- Human rights in the practice of foreign policy of the countries of Central Europe

- Human rights in the legislation (constitutions) of Central European countries

- Promoting respect for human rights in the political agenda of member states of the Council of Europe in relation to states and other political entities outside the RE (postulative layer and implementation: restrictions related to pursuing political and economic interests)

- Practical resolution of conflicts resulting from various ways of defining human rights: where the law ends and politics begins

 

Panel II

17:45

Human rights - ideal and ideological dimension

• prof. Andrzej Bryk (Jagiellonian University in Krakow)

• dr hab. Rafał Prostak (Cracow University of Economics)

Moderation: dr Mateusz Filary-Szczepanik (The Jesuit University Ignatianum in Krakow)

 

Issues to discuss:

- Human rights - universal or particular? Philosophical or political? Or just legal?

- Human rights and different national traditions in Europe

- Evolution of defining human rights: the main current points of contention

- How to transform the idea of human rights into a legal provision - dilemmas of political philosophers and legal philosophers

- Would Machiavelli support the European Court of Human Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms?

- Human rights and the idea of a strong state and effectiveness in politics

 

Event prepared as part of the project Regional Center for International Debate in Krakow 2016-2018, co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

 

 

The conference will be simultaneously translated from Polish into English (and vice versa).