Zapraszamy do udziału w 2. edycji Letniej Szkoły Dyplomacji, która odbędzie się w Krakowie w dniach 30 lipca - 3 sierpnia br.

Letnia Szkoła Dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skupionych wokół historii polskiej dyplomacji, praktycznych aspektów pracy w dyplomacji oraz bieżącej sytuacji politycznej, organizowany przez Ośrodek Myśli Politycznej w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018. 

 

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności analizy danych z zakresu stosunków międzynarodowych, podstaw protokołu dyplomatycznego i technik prowadzenia polityki w Internecie. 

 

Cykl ten skierowany jest przede wszystkim do studentów zainteresowanych szeroko rozumianą dyplomacją.

 

PROGRAM

 

Dzień 1: Poniedziałek 30 lipca 2018

10:00 Otwarcie Letniej Szkoły Dyplomacji – rejestracja uczestników

10:30 Inauguracja Letniej Szkoły Dyplomacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej

12:00 Przerwa kawowa

12:30 Wykład – Podstawy protokołu dyplomatycznego – ambasador Tomasz Orłowski, Akademia Dyplomatyczna MSZ

14:30 Przerwa obiadowa

15:30 Szkolenie z debatowania i wystąpień publicznych – Paweł Nowak, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

20:00 Integracja

 

Dzień 2: Wtorek 31 lipca 2018

10:00 Perspektywy pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych – spotkanie z przedstawicielem Biura Dyrektora Politycznego MSZ, Ambasadorem Karier UE oraz Ambasadorem Marcinem Nawrotem, Naczelnikiem Wydziału Akademii Dyplomatycznej MSZ

12:00 Przerwa kawowa

12:30 Wykład – Wpływ powojennych procesów zbrodniarzy niemieckich na kształtowanie zbiorowego systemu ochrony praw i wolności – dr Joanna Lubecka, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

14:30 Przerwa obiadowa

15:30 Szkolenie poświęcone analizie danych z zakresu stosunków międzynarodowych – dr Błażej Sajduk, Uniwersytet Jagielloński

 

Dzień 3: Środa 1 sierpnia 2018

10:00 Wykład – Geopolityka a bezpieczeństwo Polski – dr Leszek Sykulski

12:00 Przerwa kawowa

12:30 Wykład – Historia polskiej dyplomacji – prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

14:30 Przerwa obiadowa

15:30 Szkolenie z obserwacji wyborów – Adam Sawicki, Fundacja Odpowiedzialna Polityka

 

Dzień 4: Czwartek 2 sierpnia 2018

10:00 Aplikacja dyplomatyczno-konsularna – symulacja egzaminu wstępnego oraz indywidualne konsultacje z ambasadorem Marcinem Nawrotem, Naczelnikiem Wydziału Akademii Dyplomatycznej MSZ

12:00 Przerwa kawowa

12:30 Wykład – Podstawy prawa dyplomatycznego i konsularnego – ambasador Ryszard Sarkowicz

14:30 Przerwa obiadowa

15:30 Szkolenie z Digital Diplomacy – Polityka zagraniczna w Internecie – Wojciech Dzięgiel, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

 

Dzień 5: Piątek 3 sierpnia 2018

10:00 Wykład – Bezpieczeństwo energetyczne Polski – Wojciech Jakóbik, BiznesAlert.pl

12:00 Przerwa Kawowa

12:30 Prezentacja polskich instytucji zajmujących się sprawami międzynarodowymi: Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, portal BiznesAlert.pl

14:30 Przerwa obiadowa

15:30 Zakończenie Letniej Szkoły Dyplomacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej

 

 

REGULAMIN „Letniej Szkoły Dyplomacji”

 

§1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg projektu „Letnia Szkoła Dyplomacji” zwanego dalej projektem.

 

§2. Organizator

Organizatorem projektu jest Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej (zwany dalej Organizatorem) 

z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 3, tel. + 48 12 632 33 62, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000076016.

 

§3. Cel projektu

Celem przewodnim projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat historii polskiej dyplomacji, praktycznych aspektów pracy w dyplomacji oraz bieżącej sytuacji politycznej.

 

§4. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami projektu mogą̨ być́ studenci uczelni wyższych, legitymujący się̨ ważnym dokumentem potwierdzającym status studenta, a także absolwenci studiów wyższych oraz doktoranci (do 28 roku życia).

2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.rodm-krakow.pl.

3. Udział w letniej szkole dyplomacji jest całkowicie bezpłatny.

 

§5. Informacje organizacyjne

1. Letnia szkoła dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skierowany do uczniów szkół średnich 

i studentów zainteresowanych szeroko rozumianą dyplomacją.

2. Organizator nie pokrywa kosztów noclegów, wyżywienia i transportu uczestników projektu.

3. Liczba miejsc ograniczona (nie dotyczy punktów programu oznaczonych jako spotkania otwarte).

 

§6. Dane osobowe, baza danych

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię̨ i nazwisko, nazwa jednostki macierzystej i/lub miejsce zamieszkania) i wizerunku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

2. Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, które zostaną̨ wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem projektu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.

4. Organizator ma prawo informować́ media o przebiegu projektu.

 

§7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w dowolnym czasie i zakresie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rodm-krakow.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza Google do 10 lipca br.: https://goo.gl/36285P

 

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.